Bony szkoleniowe - wszystko o rekrutacji i terminach [VIDEO]

- Dzisiaj zapadły ustalenia, że rekrutację do projektów rozpoczynamy 15 grudnia o godzinie 10:00 jeśli chodzi o Program 3.2.1 i 22 grudnia o godzinie 10:00 jeśli chodzi o program 3.2.2. Wnioski mogą być składane tylko elektronicznie poprzez wejście na stronę www.bonynaszkolenie2.pl. Wypełniamy prosty formularz zgłoszeniowy (…) w dalszej kolejności osoby, które znajdą się na liście będą zapraszane przez poszczególne biura – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowe Starosta łomżyński Lech Szabłowski.

R E K L A M A


Grupa Sterująca pod przewodnictwem Prezesa Łomżyńskiego Forum Samorządowego Lecha Marka Szabłowskiego w dniu 7 grudnia 2020 r. podjęła decyzje o uruchomieniu naboru do projektu "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja":

Poddziałanie 3.2.1 od dnia 15 grudnia 2020 roku godziny 10.00

Poddziałanie 3.2.2 od dnia 22 grudnia 2020 roku godziny 10.00

Nabór prowadzony będzie elektronicznie poprzez witrynę www. bonynaszkolenie2.pl

Podstawowe informacje o projekcie

"Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 - II edycja" finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu: 26 654 540,00 zł. Dofinansowanie projektu: 23 155 430,00 zł. Poddziałanie 3.2.1 - 15 204 312,00 zł; Poddziałanie 3.2.2 - 7 951 118,00 zł.

Lider – Łomżyńskie Forum Samorządowe

Partnerzy: Powiat Bielski; Powiat Hajnowski; Powiat Kolneński; Powiat Łomżyński; Powiat Siemiatycki; Powiat Wysokomazowiecki; Powiat Zambrowski; Łomżyńska Rada FSNT NOT.

Bon może uzyskać osoba pełnoletnia (18 +) zamieszkująca subregion łomżyński rozumiany jako obszar powiatów: m. Łomża, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego oraz zambrowskiego bez względu na status kandydata - pracujący czy bezrobotny.

W przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych oraz kursów umiejętności ogólnych preferencje przewidziane są dla osób:

– powyżej 50 roku życia
– zamieszkujących tereny wiejskie
– osób posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne

W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych preferencje przewidziane są dla osób: zamieszkujących tereny wiejskie.

Formy szkoleń możliwe do realizacji w ramach projektu:

Poddziałanie 3.2.1:

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.

2. Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.

Planowana ilość osób w projekcie – 1 536 osób. Maksymalnie. 9.000 zł /osoba. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85% wartości kształcenia.

Poddziałanie 3.2.2:
Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.

Planowana ilość osób w projekcie – 482 osób. Maksymalnie do 15.000 zł /osobę. Wkład własny uczestnika – 15 %. Maksymalne dofinansowanie do 85% wartości kształcenia.

Bon szkoleniowy z działania 3.2.2

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy.

2. Kurs umiejętności zawodowych.

3. Szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem.

Wydatek kwalifikowany stanowią koszty szkolenia, koszty ewentualnych badań lekarskich, badań psychologicznych oraz koszt egzaminu.

Kosztem niekwalifikowanym w projekcie są: koszty przejazdów Uczestnika/uczestniczki na wybrane formy kształcenia, koszty noclegów, koszty wyżywienia, koszty zakupu materiałów szkoleniowych, o ile nie są wkalkulowane w cenę szkolenia.

Etapy rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego - www.bonynaszkolenie2.pl

2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.

3. Spotkanie z Doradcą Kariery.

4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.

5. Podpisanie umowy.

Biura projektu:

Łomżyńskie Forum Samorządowe ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 424, 18-400 Łomża tel. 86 216 27 99;

Powiat Hajnowski ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka parter – pokój nr 4/1 tel. 502 285 722

Powiat Łomżyński ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża piętro III – pokój 425
tel. 86 215 69 84

Powiat Siemiatycki ul. Kościuszki 43, 17-300 Siemiatycze (budynek Zespołu Szkół w Siemiatyczach) tel. 669 212 427

Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Mazowieckie pokój nr 25, pokój nr 26 tel. 86 275 24 17 wew. 61, tel. 86 275 24 17 wew. 42

Powiat Zambrowski Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie, ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
pokój nr 212 i 213 tel. 86 271 26 34

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży ul. Polowa 45, 18-400 Łomża piętro II – pokój 208
tel. 86 216 41 29

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim ul. 3 maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski
piętro II – pokój 207 tel. 570 083 500, 570 253 200

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno
piętro I – pokój 9 tel. 86 278 95 52, 86 278 95 53